Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Salgsbetingelser

01. Salgs- og leveringsbetingelser for leverancer og ydelser:

01.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer og ydelser fra Østergaard Entreprise A/S, med mindre andet er skriftligt aftalt.

02. Definitioner:

02.1. I nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal følgende udtryk forstås på følgende måde:

02.1.1. Ved leverancer forstås den fysiske levering af materialer og produkter. 02.1.2. Ved ydelse forstås en ikke fysisk leverance så som entreprenør- og montagearbejde, idriftsættelse, justering, servicearbejde og arbejde og reparationer m.v.

03. Tilbud:

03.1. Hvis Østergaard Entreprise A/S har afgivet tilbud på leverancer/ydelser, er tilbuddet gældende i 1 måned fra tilbuddets datering, hvorefter tilbuddet må anses for bortfaldet, med mindre det for inden er accepteret.

03.2. De i tilbuddet anførte leveringstider gælder med forbehold for ændringer i leveringstiden fra leverandører og
underentreprenører.

03.3. Såfremt den i tilbuddet angivne leveringstid ikke kan overholdes på grund af andre ordrer, der er tilgået inden accept, optages der forhandling om ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikke til et resultat, forbeholder Østergaard Entreprise A/S sig ret til helt eller delvist at træde tilbage fra tilbuddet.

04. Aftalegrundlag:

04.1. For leverancer/ydelser er AB 92 og NLM 94 gældende som grundlag for aftalen.

04.2. Afvigelser fra AB 92 eller NLM 94, som fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, har disse fortrins stilling frem for AB 92 og NLM 94.

04.3. Såfremt aftalen indeholder anlægsarbejder, er de seneste udgaver af Håndværksrådets og VVS-branchens stan-
dardforbehold samt Danske Entreprenørers standardforbehold gældende. Afvigelser fra disse standardforbehold, som fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, har tilbuddet eller aftalen fortrinsstilling frem for disse standardforbehold.

05. Leverancens/ydelsens omfang:

05.1. Leverancer/ydelser er kun indeholdt i aftalen i det omfang, de udtrykkeligt er specificeret i aftalen.

06. Beløbsangivelser:

06.1. Alle beløbsangivelser er eksklusiv moms og andre afgifter.

07. Regulering af ordresummen:

07.1. Østergaard Entreprise A/S er berettiget til godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, som er indtrådt efter
tilbuddets afgivelse og frem til leverancens/ydelsens overtagelse. Prisstigninger skal være generelt forekommende og skal fremgå af officielt materiale, eller i mangel heraf, kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning der overstiger 5% af den samlede ordresum på tilbudsdagen.

07.2. Østergaard Entreprise A/S er berettiget til godtgørelse for stigninger i offentlige afgifter, herunder toldsatser m.v. efter tilbuddets afgivelse og frem til leverancens/ydelsens overtagelse.

07.3. Østergaard Entreprise A/S er berettiget til godtgørelse for dokumenterede omkostninger, som er en følge af
forhold nævnt under § 14.

08. Køberens sikkerhedsstillelse:

08.1. Såfremt ordresummen overstiger Dkr. 100.000,00 skal ikke offentlige købere senest 8 dage efter aftalens indgåelse stille en sikkerhed i form af bankgaranti, kautionsforsikring eller anden betryggende sikkerhed for hele ordresummen eksklusiv evt. forudbetaling.

08.2. Såfremt køberen undlader at opfylde sine forpligtelser angående sikkerhedsstillelse, er Østergaard Entreprise A/S berettiget til at ophæve aftalen og kræve erstatning.

09. Betalingsbetingelser:

09.1. For leverancer/ydelser af bygge- og anlægsarbejder gælder at Østergaard Entreprise A/S en gang hver måned har ret til betaling for udførte leverancer/ydelser med en betalingsfrist på 14 arbejdsdage.

09.2. Såfremt Østergaard Entreprise A/S eller Østergaard Entreprise A/S´s leverandører har produceret leverancer,
som ligger klar til levering i henhold til den aftalte leveringstid, men køberen ikke er klar til at modtage leverancerne af årsager, som Østergaard Entreprise er uden skyld i, betales acontobeløb for de producerede leverancer.

10. Ikke rettidig betaling:

10.1. Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af evt. modkrav, som Østergaard Entreprise A/S ikke skriftligt har anerkendt.

10.2. Betaler køberen ikke til aftalt tid, har Østergaard Entreprise A/S fra forfaldsdagen krav på morarente med en rentesats, som er den officielt fastsatte diskonto med et tillæg på 9 %.

10.3. Såfremt køberen ikke betaler det forfaldne beløb, er Østergaard Entreprise A/S berettiget til, ved skriftlig meddelelse til køberen, at hæve aftalen og foruden morarente at kræve erstatning af køberen for det tab, Østergaard Entreprise A/S for det tab, Østergaard Entreprise A/S har lidt.

11. Levering:

11.1. Normale lagervarer kan indtil levering mængdemæssig reguleres af køberen 5 % op eller ned. Produkter, der ikke er normale lagervarer, er i den angivne mængde bindende fra aftalens indgåelse.

11.2. Ved levering ab fabrik er leveringsstedet ved fragtmandens vogn på virksomheden.

11.3. Ved leverance frit på vogn, er køberen forpligtet til at foretage aflæsningen med eget mandskab og aflæsningsmateriel.

11.4. Ved leverance frit på byggeplads, søger Østergaard Entreprise A/S for aflæsningsmateriel med betjeningsmandskab. Køberen er pligtig til vederlagsfrit at stille nødvendigt hjælpemandskab til rådighed for aflæsning. Såfremt Østergaard Entreprise A/S forestår montagearbejdet af leverancen, sørger Østergaard Entreprise A/S for aflæsning i sin helhed uden de nævnte begrænsninger. Levering anses at være sket, når aflæsningen har fundet sted.

11.5. Ved leverance frit på byggeplads er leveringsstedet så nær brugsstedet/montagestedet, som fuldt læsset vogn
kan køre på jævnt, bæredygtigt underlag. Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med støtteben. Det er køberens ansvar, at kravene til byggepladsvej og leveringssted er opfyldt.

11.6. Kræver køberen, at levering skal ske udenfor normal arbejdstid, er Østergaard Entreprise A/S berettiget til godtgørelse af de hermed forbundne meromkostninger.

11.7. Leverancer frit på byggeplads skal vente- og aflæsningstid, der overstiger en time, betales af køberen, med mindre Østergaard Entreprise A/S er årsag til forsinkelsen.

12. Montagearbejde:

12.1. Såfremt aftalen indeholder montagearbejde vil Østergaard Entreprise A/S´s repræsentant (montageleder) koordinere montagearbejdet, men vil ikke dagligt være på montagepladsen.

12.2. Kræver køberen, at montagearbejde skal ske udenfor normal arbejdstid, er Østergaard Entreprise A/S berettiget til godtgørelse af de hermed forbundne meromkostninger.

13. Leveringstid/leveringsplan:

13.1. Såfremt aftalen ikke indeholder nødvendige oplysninger om tids-/ leveringsplan, skal der ved dennes udformning tages produktions- og montagemæssige hensyn efter aftale med Østergaard Entreprise A/S.

13.2. Viser køberen sig ikke i stand til at modtage en leverance eller ydelse til aftalt tid, kan Østergaard Entreprise A/S kræve, at der for køberens regning og risiko oprettes et mellemlager. Levering anses at være sket, når leverancen er ankommet til mellemlageret og tidspunktet for ydelsen er kommet.

14. Forsinkelse:

14.1. Østergaard Entreprise A/S har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse der skyldes:

14.1.1. Forhold, for hvilke Østergaard Entreprise A/S ikke er ansvarlig, f.eks. uroligheder, oprør, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout, tyveri, hærværk, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, svigt af materiale- leverancer, svigt af transportmidler, offentlige påbud/forbud, force majeure eller forhold der opstår hos Østergaard Entreprise A/S´s leverandører/underentreprenører, som skyldes nogen af de ovenfor nævnte omstændigheder. 14.1.2. Nedbør, lav/høj temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker leverancen/ydelsen.

14.1.3. At nødvendige myndighedsgodkendelser/-tilladelser ikke foreligger som forudsat i tidsplanen.

14.1.4. At nødvendige tekniske specifikationer fra køberen ikke foreligger som forudsat i tidsplanen.

14.1.5. Ændringer i leverancens/ydelsens art og omfang, som kræves af køberen.

14.1.6. Køberens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, eller offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes Østergaard Entreprise A/S´s egne forhold.

15. Erstatning og/eller bod for forsinkelse:

15.1. Hvis der er aftalt dagbod er køberen er forpligtiget til skriftligt at gøre Østergaard Entreprise A/S opmærksom på en evt. forsinkelse senest 1 uge efter den dagbodgivende termin er overskredet. I modsat fald udskydes køberens ret til erstatning og/eller bod for forsinkelse.

15.2. Erstatning og/eller bod for forsinkelse kan højst, pr. hele arbejdsuges forsinkelse, udgøre 0,5 % af den del af ordresummen, som dækker den del af leverancen/ydelsen, der på grund af forsinkelsen ikke kan tages i brug som forudsat.

15.3. Den samlede erstatning og/eller bod for forsinkelse kan højst udgøre 5 % af den del af ordresummen, som dækker den del af leverancen/ydelsen der, på grund af forsinkelsen, ikke kan tages i brug som forudsat.

16. Overtagelse:

16.1. Såfremt aftalen kun indeholder leverancer anses køberen at have overtaget leverancen ved levering.

16.2. Såfremt aftalen indeholder ydelser anses køberen at have overtaget leverancen/ydelsen så snart leverancen/ydelsen er klar til ibrugtagning. Det skal dog ikke hindre overtagelsen, at der efter overtagelsen evt. skal foretages mindre justeringer og komplementeringer af leverancen/ydelsen.

16.3. Før overtagelse af leverancen/ydelsen har køberen ikke ret til at tage leverancen /ydelsen eller nogen del heraf i brug. Såfremt køberen tager leverancen/ydelsen eller nogen del heraf i brug uden dette skriftligt er anerkendt af Østergaard Entreprise A/S, anses køberen herved for at have overtaget leverancen/ydelsen.

16.4. Når overtagelse er sket, foreligger leverancen/ydelsen for køberens regning og risiko.

17. Ansvar for mangler:

17.1. Østergaard Entreprise A/S er forpligtet til at afhjælpe mangler, som viser sig inden 2 år, regnet fra den dag køberen har overtaget leverancen/ydelsen.

17.2. Østergaard Entreprise A/S er kun forpligtet til at afhjælpe mangler på leverancer/ydelser, der præsteres af Østergaard Entreprise A/S. Evt. køberleverancer/-ydelser er således undtaget.

17.3. Brugte leverancer leveres i den stand, som de har ved levering. Østergaard Entreprise A/S er ikke forpligtet til at afhjælpe mangler på brugte leverancer.

17.4. Østergaard Entreprise A/S´s forpligtelse til at afhjælpe mangler er betinget af:

17.4.1. At leverancen/ydelsen anvendes, hvortil den er formålsbestemt. 17.4.2. At der gennemføres service og vedligehold af leverancen/ydelsen, og at påberåbelse af mangler sker skriftligt og straks efter, at køberen er eller burde være opmærksom på manglen, med angivelse af manglens art og omfang.

17.5. Afhjælpning af mangler sker ved reparation eller omlevering efter Østergaard Entreprise A/S´s valg. Afhjælpning af mangler omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med en opstået mangel. Alle andre omkostninger og risici, der er forbundet med en opstået mangel herunder transport, ventepenge, diæter, kost, logi samt omkostninger og risici ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele er således Østergaard Entreprise A/S uvedkommende.

17.6. Østergaard Entreprise A/S´s mangelafhjælpning omfatter ikke omkostninger i forbindelse med:

17.6.1. Fejlfinding, såfremt fejlen ikke skyldes materiale- eller produktionsfejl omfattet af mangelansvaret og skade som følge af misligholdelse, brand, vandskade, reparationer og serviceeftersyn udført af tredjemand samt manglende modificering af anlægget, efter Østergaard Entreprise A/S´s anvisninger.

17.7. Løbende teknologisk udvikling kan ikke medføre krav om ændring/omlevering af tidligere leverancer/ydelser.

17.8. Såfremt der i køberens forespørgsel/udbud er foreskrevet materialer og/eller produkter af bestemt fabrikat, er Østergaard Entreprise A/S´s forpligtelse til at afhjælpe mangler herved betinget af, at denne forpligtelse kan videre føres til leverandøren.

18. Produktansvar:

18.1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

18.2. Østergaard Entreprise A/S er kun ansvarlig for en skade, såfremt det bevises, at skaden skyldes en mangel ved
leverancen/ydelsen.

18.3. Østergaard Entreprise A/S er ikke ansvarlig for skade, herunder personskade, forvoldt af leverancen/ydelsen efter leverancen/ydelsen er overtaget af køberen.

18.4. Østergaard Entreprise A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen/ydelsen på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller på skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen/ydelsen forårsager.

19. Ansvar generelt:

19.1. Østergaard Entreprise A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab.

20. Forsikring:

20.1. Såfremt aftalen indeholder leverancer/ydelser, tegner og betaler køberen som minimum sædvanlig brand- og stormskadeforsikring, der løber, indtil mangler, der er påvist ved overtagelsen, er afhjulpet. Det forudsættes, at Østergaard Entreprise A/S og Østergaard Entreprise A/S´s evt. underentreprenører medtages som sikrede på de af køberen tegnede forsikringer.

20.2. Køberen skal udlevere en kopi af forsikringspolicen til Østergaard Entreprise A/S.

20.3. Såfremt køberen undlader at opfylde sine forpligtelser angående forsikring, er Østergaard Entreprise A/S berettiget til at ophæve aftalen og kræve erstatning.

21. Forhold angående leverandører og underentreprenører:

21.1. Ved svigt af specifikke underleverancer, der opstår på grund af forhold, for hvilke Østergaard Entreprise A/S er uden skyld i, kan køberen vælge enten at lade underleverancen udgå af leverancen med dokumenteret reduktion i ordresummen, eller at lade Østergaard Entreprise A/S levere en erstatningsleverance med dokumenteret regulering af ordresummen.

22. Indbytning:

22.1. Ved indbyttet, brugt materiel overgår risikoen til Østergaard Entreprise A/S ved materiellets levering. Såfremt Østergaard Entreprise A/S forestår demontagen, finder levering først sted, når demontagen er afsluttet. Det påhviler køberen at aflevere det brugte materiel i samme stand, som det forefandtes på dagen for handlens indgåelse. Vedligeholdelses- og evt. reparationsomkostninger indtil levering afholdes af køberen. Såfremt der i materiellet forefindes restgæld, påhviler det køberen at indfri den samlede restgæld inden levering til Østergaard Entreprise A/S.

23. Fortrolighed:

23.1. Køberen og dennes rådgiver må ikke, uden skriftligt samtykke fra Østergaard Entreprise A/S, videregive kommercielle oplysninger samt anvisninger, tegninger og andre tekniske dokumenter til tredjemand. Dette gælder dog ikke, i det omfang sådanne oplysninger er nødvendige for, at køberen kan opfylde sine forpligtelser ifølge aftalen eller er nødvendige for drift eller vedligeholdelse af leverancen/ydelsen.

24. Køberens ophævelse af aftalen:

24.1. Køberen er berettiget til at ophæve aftalen, såfremt der foreligger væsentlige mangler i henhold til aftalen. Østergaard Entreprise A/S skal forinden, ved skriftligt varsel, have en rimelig frist til at afhjælpe manglerne. Ønsker køberen, efter fristens udløb, at hæve aftalen, skal dette meddeles Østergaard Entreprise A/S skriftligt og være Østergaard Entreprise A/S i hænde inden overtagelsen. Efter overtagelsen kan aftalen ikke hæves.

25. Tvister:

25.1. Tvister i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de regler om voldgift, der gælder i Danmark. Alle tvister afgøres efter dansk ret og retssproget er dansk.

26. Specielle forhold for anlægsarbejder.

26.1. Leverancer/ydelser for udendørs tekniske installationer samt for el, fjernvarme, gas, kloak og vand, som nedgraves/-lægges i jorden/undergrunden hører under entreprenørarbejder.

26.2. Såfremt Østergaard Entreprise A/S på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke skriftligt er meddelt fyldestgørende oplysninger vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening, fremmede ledninger og/eller andre hindringer i jorden, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder, idet aftalen i så fald forudsætter normal, bæredygtig jordbund uden grundvand og uden ovennævnte hindringer. Ligeledes har Østergaard Entreprise A/S ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af leverancen/ydelsen, der er en følge af de nævnte forhold.

26.3. Aftalen omfatter det i aftalen og specifikationerne nævnte.

26.4. Med mindre andet er udtrykkeligt specificeret i aftalen, er bl.a. følgende eksklusiv i leverancen/ydelsen:

26.4.1. Dræning. 26.4.2. Frigravning og midlertidig flytning samt genplacering af langsgående kabler og rør.

​ 26.4.3. Omlægning af fjernvarmerør for hindringer i jorden, herunder bl.a. brønde, kabler og rør, uanset om disse er krydsende eller langsgående.

26.4.4. Omlægning af hindringer i jorden, herunder bl.a. brønde, kabler og rør, uanset om disse er krydsende eller langsgående.

26.4.5. Udskiftning af fyld i ubefæstede arealer.

26.4.6. Miljø- og deponeringsomkostninger samt transport til deponeringspladsen.

26.4.7. Lossepladsafgifter.

26.4.8. Transport til losseplads ud over 5 km.

26.4.9. Aflæsning og udlægning af slidlag i asfaltarealer.

26.4.10. Hel- eller halvoffentlige gebyrer/afgifter af enhver art.

26.4.11. Forbrug af el og vand i montageperioden herunder vand til trykprøvning, rensning og fyldning.

26.4.12. Pumpebrønd for spildevand og trykforøgepumpe til råvand, også ved etablering og drift af byggeplads.

26.4.13. Beplantning, og udgifter i forbindelse med overholdelse af private rettigheder.

27. Specielle forhold for tekniske installationer:

27.1. Leverancer/ydelser af røranlæg over jorden hører under tekniske anlæg.

27.2. Med mindre andet er udtrykkeligt specificeret i aftalen, forudsættes det:

27.2.1. At eksisterende anlæg/installationer, som berøres af aftalen, er fri for asbest. 27.2.2. At gulve og disses fundering i eksisterende bygninger kan bære de nye anlæg/installationer.

​ 27.2.3. At ståldele leveres uden overfladebehandling.

27.3. Med mindre andet er udtrykkeligt specificeret i aftalen, er følgende eksklusiv i leverancen/ydelsen:

27.3.1. Hel- eller halvoffentlige gebyrer/afgifter af enhver art. 27.3.2. Forbrug af el og vand i montageperioden herunder vand til trykprøvning, rensning og fyldning.

​ 27.3.3. Trykforøgepumpe til råvand.

27.3.4. Udgifter i forbindelse med overholdelse af private rettigheder.

Klik her for at hente vores salgs- og leveringsbetingelser i PDF format

Kontakt Østergaard Entreprise

​Har du en opgave som Østergaard Entreprise skal varetage, så benyt formularen til at skrive til os, og vi vender tilbage hurtigt.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
Østergaard Entreprise A/S er indstillet til EYs "Entrepreneur of the year 2019"
11-09-2019
Som belønning for en fokuseret og målrettet indsats er vi blevet indstillet til EYs Entrepreneur Of The Year 2019.
Læs hele nyheden

Østergaard Entreprise

CVR: 26461375

Tarp Byvej 153
6715 Esbjerg N

Bjørnholms Alle 1B

8260 Viby

Tlf.: ​2340 1805

E-mail: kem@ost-e.dk 

Østergaard Entreprise A/S
Tarp Byvej 153
6715 Esbjerg N

Østergaard Entreprise A/S
Tarp Byvej 153
6715 Esbjerg N